BIM de lijm tussen ontwerpers en modelleurs

Een gesprek met Sandra Wigmans, architect en John Hoeben, BIM Modelleur en projectleider.

Wij BIMMEN al een aantal jaren bij SATIJNplus Architecten. Alhoewel ‘wij’? Het was tot voor kort een feestje van de bouwkundig tekenaars. Van 2D naar 3D was een nieuwe uitdaging; de nieuwsgierigheid en leergierigheid was groot.
De bouwkundig tekenaars werden BIM-modelleurs en waren al snel overtuigd dat het werken in BIM meerwaarde heeft. Het ontwerp was sneller inzichtelijk, niet alleen bouwtechnisch, maar ook constructief en installatietechnisch.

“In het model zit veel informatie en daar kun je wat mee doen. Je ziet direct ‘wat zit waar’. De stap naar het calculeren op basis van BIM is dan niet groot meer. En door de samenwerking met externen, de bouwteampartners, werd het positief spannend. En dat is het nog steeds,” vult John aan. Een van de ‘early adaptors’.

Onbekend maakt onbemind
De ontwerpers binnen ons bureau deelden het enthousiasme van de bouwkundig tekenaars op het gebied van bouwtechnisch tekenen. Als architectonisch communicatie middel werden de modellen echter niet ingezet. Waarom die gepaste afstand? Onbekendheid? Scepsis?

“Wij hebben vanaf dag één het 3D-programma omarmd, maar we hadden een bloedhekel aan de fotorealistische weergave”, vertelt Sandra.

Zij verduidelijkt: “Bij de output van het programma ontbrak elke emotie en menselijke maat. BIM werd dé tool om je technisch product op te zetten en hiermee te communiceren met vakgenoten. Als techneuten onder elkaar. Het product was, voor ons als ontwerpers, niet geschikt voor een presentatie aan een opdrachtgever of een welstandscommissie. Dus; scepsis? Zeker wel. Ook onbekendheid speelde, achteraf gezien, duidelijk mee”.

Samenhokken
Sandra licht de ommekeer toe: “Inmiddels hebben wij een inhaalslag gemaakt. De kennis van de architecten is enorm vergroot. Door met het 3D-programma te werken, ervaringen op te doen en steeds een stapje verder te komen in de wenselijke uitvoering, ontstond er een nieuw product. Dat is gelukt door intensieve, interne samenwerking. Ook fysiek; ontwerpers en modelleurs zitten nu bij of naast elkaar. De lijntjes zijn kort.
Voor de BIM-modelleurs werden onze wensen ook steeds duidelijker. Met hun technische hulp hebben wij nu een mooi product; onze “Architectural Impression”.

AI ofwel Architectural Impression
Wij zijn super blij met de huidige output, onze zogenaamde “Architectural Impression”, met een knipoog naar de bekende AI ofwel Artist Impression. De markt associeert een AI met een fotorealistische rendering die vaak gemaakt wordt door specialistische bureaus. Onze AI is zelf gemaakt, vandaar de aangepaste naamgeving.

Het voordeel van de Architectural Impression is dat deze rechtstreeks van de hand van de ontwerper is. De architect bepaalt de lichtinval, de kleur en het standpunt. Je kijkt, stelt keer op keer bij, totdat je tevreden bent met het eindresultaat. Het risico van ‘ruis op de lijn’ als je deze taak uitbesteed aan derden, wordt nu voorkomen”, aldus Sandra. “Je kunt ook niet van een ander c.q. een externe verwachten dat hij/zij denkt en voelt zoals jij. Dat is irreëel. En op een ander moment kan een fotorealistische weergave wél nodig zijn. Dan is uitbesteden een optie.”

Communicatie anno nu
“Vergeleken met onze start met het 3D-tekenen, werken wij nu de technische modellen veel verder uit. Deze zijn nu bruikbaar als onderlegger voor de impressie” vertelt John. “De architecten hebben ons overtuigd van het belang van (visuele) communicatie naar externen; de opdrachtgever, de toekomstige gebruikers, omwonenden of een welstand- monumentencommissie, om maar enkele van de belanghebbenden in een project te noemen. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen van de architect.”

Sandra: “Het is onze taak om te zorgen dat de betrokkenen rondom een nieuwbouw- of herbestemmingsproject, het ontwerp begrijpen en het liefst omhelzen en enthousiast uitdragen. Dan is het van belang om sfeer, omvang, kleur en textuur goed over te brengen. Het technisch 3D-model is voor ons de ‘onderlegger’, onmisbaar voor de verdere uitwerking. Van daaruit starten wij en brengen leven in de harde lijnen.”


John vult aan; “Samen met de architect bepalen wij vanuit het 3D-model de kleuren en materialen van bijvoorbeeld wanden, vloeren en plafonds maar ook van de muurvaste en losse inrichtingselementen. Men krijgt op die manier een veel beter idee van de invulling van de ruimtes. De zwarte lijnen die voorheen op een 2D-tekening stonden, krijgen nu vorm en betekenis. Uiteraard tekenen we geen schroefjes en moeren.”

Betaalbaar
Inmiddels zijn wij de testfase voorbij. De opdrachtgever en gebruikers zijn enthousiast over onze Architectural Impressions en dat is natuurlijk het belangrijkste.
En voor diegenen die zich afvragen ‘wat gaat dit extra kosten?’, antwoordt Sandra heel overtuigend – omdat ze de vraag al verwacht -; “de extra kosten vallen reuze mee, zeker in relatie tot de projectkosten of ons honorarium. Maar bovenal; een AI draagt bij aan een aangenaam, begrijpelijk en niet-stagnerend communicatietraject. Een traject dat vaak onderschat wordt in tijd, energie en kosten!”


Het communicatietraject is ook een gespreksonderwerp van de BIM Gebruikersgroep Zuid-Nederland, een initiatief van ons bureau en uitgegroeid tot een volwaardig kennisnetwerk van BIM-gebruikers, BIM-opleiders Hogescholen én opdrachtgevers. Wil je eens kennismaken? Wij verwelkomen je graag op 13 april a.s.
BIM Gebruikersgroep Zuid-Nederland; werken aan meerwaarde

Meerwaarde BIM Gebruikersgroep
Een tijdje geleden is de BIM Gebruikersgroep Zuid-Nederland weer bij elkaar gekomen. De drukke agenda’s van de deelnemers is aanleiding geweest om eens per 6 maanden bij elkaar te komen i.p.v. 1x per kwartaal. Uiteraard hopen wij dat elke gebruiker zijn of haar agenda nu vrijmaakt en de weg naar het Limburgse Born kan vinden.
Elke input is namelijk belangrijk; daardoor vergroot je de meerwaarde van deelname aan de BIM Gebruikersgroep Zuid-Nederland. Nadrukkelijk nodigen wij ook opdrachtgevers uit; hun bijdrage is niet alleen onmisbaar bij aanvang van een project, maar ook gedurende de achtereenvolgende fases van ontwerp naar uitvoering. 
We maken immers met de verschillende partners in het bouwteam een virtueel gebouw waarin veel informatie zit. Achteraf wijzigingen aanbrengen is kostbare tijd. Deze wijzigingen worden voorkomen indien de opdrachtgever tijdens dit proces actief betrokken wordt en er tijdig juiste beslissingen genomen kunnen worden. Hier is in de toekomst nog veel tijdwinst te behalen.

BIM-Protocollen
Begin dit jaar heeft Marc Dankers een toelichting gegeven over de zogenaamde ‘BIM-Protocollen’, Marc was bereid om dit nog eens te herhalen tijdens deze bijeenkomst. Hij start met ‘Wat is een BIM-protocol?’ Welke naam je hieraan ook geeft; het komt neer op het maken én vastleggen van afspraken met elkaar. 
Marc toont voorbeeld-passages uit BIM-Protocollen. Conclusie; het moeten korte en duidelijke afspraken zijn, die in heldere taal zijn geschreven en waar geen misverstand over kan zijn. Dus geen dikke handleidingen met moeilijke formuleringen.
Vertel in een BIM-Protocol niet wat iedereen moet doen, maar wel wat het doel van het project/model is. Dan is voor iedereen duidelijk waarom er bepaalde informatie aan een object gekoppeld moet zijn. Deze afspraken maak je met alle partijen die betrokken zijn bij het project. Informatie Leverings Specificatie (ILS) is belangrijk, hierin leg je informatie vast die je wilt uitwisselen. 
Veertien partijen in de bouw hebben hierover afspraken gemaakt, zie de website: http://www.bimloket.nl/BasisILS Bekijk het infoblad en de banner, deze afspraken zijn een stap in de goede richting.

Bouwkosten gekoppeld een BIM-Model
Edgar van den Broek van M3E Groep licht toe hoe zij een BIM Model gebruiken om de bouwkosten te bepalen. Ze werken met IFC bestanden waardoor ze niet zijn gebonden aan bepaalde software. Om tot een juiste begroting te komen werken ze met een 7 stappen plan. Een onderdeel hiervan is een lijst/handleiding waarin staat omschreven welke informatie op welk moment aanwezig moet zijn. 
Het is niet nodig dat alle informatie aanwezig is, het model kan steeds worden verrijkt. Hierdoor worden de bouwkosten steeds nauwkeuriger bepaald.
Voor M3E is het wel van belang dat het aangeleverde IFC model op de juiste manier is geëxporteerd, hiervoor is een handleiding geschreven. Men denkt vaak dat de calculator nu sneller klaar is omdat hij de hoeveelheden niet meer hoeft te bepalen. Dit is gedeeltelijk waar, maar om een goede begroting te maken moet hij toch goed bekend zijn met het project. Hij moet foutjes in het model opmerken en corrigeren. 
De opbouw en het proces blijven hetzelfde als je op de traditionele manier begroot. De tijdswinst die je behaalt, doordat de calculator een BIM Model gebruikt, kan ook op verschillende manier effectief worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het zoeken naar andere materialen die prijstechnisch interessant zijn. 
Ook kan de modelleur meer informatie aan het model toevoegen zodat er een (meer) gedetailleerdere begroting kan worden gemaakt. 
Tot slot een belangrijk aandachtspunt voor de modelleur; verwijder geen objecten uit het model maar wissel deze uit voor andere, op deze manier zijn de wijzigingen beter inzichtelijk te maken.

Over de grenzen van BIM
Harald Krijger van Connecting Projects BV heeft al eens een korte toelichting gegeven over SPIN, vandaag wil hij daar een stapje verder in gaan. SPIN maakt gebruik van Linked Data. 
Hierdoor is het mogelijk een klein BIM Model uit te breiden met data zonder dat dit gemodelleerd is. Denk hierbij aan rapportages en certificaten, maar ook aan kleur- en materiaalstaten. 
Dit kun je allemaal koppelen aan het model via links. Het koppelen van deze informatie is niet persé nodig tijdens het modelleren, maar kan ook achteraf. De gekoppelde data kan overal in de cloud staan bijvoorbeeld in Google-Docs, Dropbox,  “eigen server” of Docstream. 
Spin maakt de koppeling tussen het BIM Model en de verschillende data; zo beschik je altijd beschikt over de juiste actuele data. Zie jij nog andere mogelijkheden? Aarzel niet om contact op te nemen met Harald Krijger.

Het was een waardevolle bijeenkomst. Ik dank  alle sprekers en aanwezigen voor hun inbreng en graag tot ziens op de volgende bijeenkomst op 13 april 2017.
Meld je aan via info@satijnplus.nl, o.v.v. BIM-Gebruikersgroep Zuid Nederland.
Diegene die een agendaonderwerp heeft, graag doorgeven!
Heb je tussendoor nog vragen; maak gebruik van onze Linkedin-Groep

Sven van DeurzenBIM ModelleurBIM; kansen voor facilitymanager.

Het plaatsje Born in Limburg was afgelopen april weer ‘the place to be’ voor de BIM Gebruikersgroep Zuid-Nederland. Wij ontvingen een gemêleerd gezelschap van enthousiaste gebruikers. De diversiteit van de groep zorgt voor goede input vanuit de verschillende invalshoeken. Alle leden tonen bereidheid om collega-gebruikers te helpen en uiteraard ook om zelf beter te worden in hun werk.

Gebouweigenaren en BIM
Deze keer waren eigenaren van vastgoed c.q. gebouwenbeheerders uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.
Het is namelijk belangrijk dat eigenaren van vastgoed en facilitymanagers het belang van de toepassing van BIM zien voor hun organisatie. Niet alleen tijdens de (ver)bouw maar ook in het kader van beheer en onderhoud. De laatste fase in een bouwproces, maar meteen ook de langste fase. Toch is de exploitatiefase in relatie tot BIM, vandaag de dag nog steeds onvoldoende belicht.

Circulair BIM
Onze gast, Fred Kloet van Procos Group licht toe: BIM levert veel informatie over het gebouw, die gebruikt kan worden voor het plannen, beheren en onderhouden van een gebouw. Denk hierbij aan diensten zoals ruimtebeheer, brandbeveiliging en compartimentering, technisch onderhoud, energievoorziening en schoonmaak beheer.

Zoals gezegd; voor gebouweigenaren een hele nieuwe wereld en vraagt meer investeringskosten in de beginfase ter realisering van het rendement in de laatste (maar wel langste) fase van het bouwproces. Er wordt namelijk aan de voorkant van het proces meer input gevraagd van de opdrachtgever. Om de juiste informatie van het model te koppelen, moet deze informatie wel in het model zitten.
Er ligt voor ons als gebruikers van BIM een uitdaging om de voordelen van BIM voor gebouweigenaren steeds opnieuw én helder uit te leggen.


Objectenbibliotheek
Frank Houben en Pascal van Ree van Berkvens, waren present om ons informatie te geven over de door hen ontwikkelde ‘Objectenbibliotheek’.
Een klantgerichte database om de gebruiker beter van dienst te kunnen zijn. 

Een interessante discussie volgde over de voor- en nadelen van een objectenbibliotheek en aan welke eisen deze moest voldoen. Geconcludeerd werd dat uitwisseling een belangrijk aspect is, dus moet de naamgeving van de verschillende parameters identiek zijn. Ook moeten deze parameters een juiste benaming hebben als er een IFC bestand van wordt gemaakt. Onderstaande slide van de presentatie laat nog meer aandachtspunten zien.Pointclouds
Sebastiaan van de Ven van Goudstikker de Vries nam ons mee in de wereld van ‘Pointclouds’. Een pointcloud is een wolk van miljarden meetpunten die gemaakt wordt door een 3D scanner in een bestaand gebouw. De BIM-modelleur kan van deze verzameling van puntjes uitwerken tot een 3D tekenmodel.De kwaliteit van een Pointcloud hangt af van de kwaliteit van de apparatuur en de afstand t.o.v. het gebouw. Heb je eenmaal een Pointcloud gemaakt dan kan deze worden gebruikt in bijvoorbeeld Revit en Archicad.

Om verkeerde interpretatie te voorkomen, blijft het altijd wenselijk dat de modelleur ook ter plekke is geweest. Ook de ervaring van een BIM-modelleur speelt een grote rol in de correctie uitwerking van de pointclouds. De inrichting van ruimte en de omgeving zijn vaak storende elementen voor een perfecte Pointcloud. Sommige scanners zijn daarom al uitgerust met een foto-app. Een nieuwe ontwikkeling is de ‘Scan to BIM’, hier wordt een Pointcloud automatisch omgezet naar een model.


Dank voor jullie inbreng en veel succes met jullie BIM-projecten! 

Wij kijken uit naar onze volgende ontmoeting op 
dinsdag 13 oktober a.s. om 09.00 uur in Born.
Interesse en ben je gelokaliseerd in Zuid Nederland?
Meld je aan via info@satijnplus.nl
ovv: BIM-gebruikersgroep Zuid-Nederland.


Diegene die een agendaonderwerp heeft, laat het ons weten!


Maak vooral ook gebruik van onze Linkedin-Groep


Sven van Deurzen

BIM ModelleurBIM GebruikersGroep op 19 april a.s.

Zoals in ons vorig blog aangegeven, is Fred Kloetfacilitymanager, BIM- adviseur, Innovatie & Integratie Partner bij PROCOS Nederland BV en Business Partner ARCHIBUS, een van onze gastsprekers voor de komende bijeenkomst in april. 

Thema: Circulair BIM
De presentatie van Fred Kloet is met name interessant voor onze opdrachtgevers. ARCHIBUS is namelijk een onderdeel van een integrale informatiemanagement-oplossing die gaat over BIM voor asset management van Initiatieffase c.q. Programma van Eisen t/m Facility Management! 

Opdrachtgevers worden dan ook van harte uitgenodigd deel te nemen.


Fred Kloet vult aan:

'De rol van de opdrachtgever, zijn adviseurs en directievoerder kan door transitie van CAD naar BIM verbeteren. Mits aan de voorzijde het gebruikersbelang meer prioriteit krijgt dan het ontwerp- en bouwbelang én een opdrachtgever een duidelijke ILS (Informatie Leverings Specificatie) hanteert.'

Minder faalkosten
Circulair BIM neemt de bij een opdrachtgever aanwezige gebruiksinformatie als uitgangspunt en geeft opdrachtgevers continu inzicht in het project van architect, adviseurs, projectmanagers en bouwers. 
Proces- en projectbelangen komen zo dichter bij elkaar met als resultaat een betere samenwerking en minder faalkosten tijdens bouw en exploitatie.Na de voordracht van Fred Kloet, rond 10.00 uur, houden wij een korte pauze. Tijdens deze pauze kunnen opdrachtgevers de BIM-gebruikersgroep verlaten. Het tweede gedeelte gaat vooral over het delen van nieuwe ontwikkelingen.

Na de pauze komen (onder voorbehoud) de volgende onderwerpen aanbod:

- Objecten bibliotheek van grof naar fijn door Frank Houben van Berkvens
- Pointclouds door Sebastiaan van de Ven van Goudstikker de Vries

Wij zien jullie én belangstellende opdrachtgevers graag op 

dinsdag 19 april van 09.00 – 12.00 u. in Born
Heb je interesse meld je dan aan via info@satijnplus.nl
ovv: BIM-gebruikersgroep Zuid-Nederland


Wij kijken er weer naar uit!


Sven van Deurzen
BIM Modelleur
BIM GebruikersGroep Zuid-Nederland ook in 2016

Woensdag 13 januari was de eerste bijeenkomst in 2016 van de BIM Gebruikersgroep Zuid-Nederland (BIM-gg ZN). Een nieuw jaar waarin de bouwsector hopelijk nog meer aantrekt. Enkele aanwezigen merken dit al. Helaas nog niet zozeer in ‘Zuid-Nederland’, maar vooral in de Randstad.

Voor de Kerstvakantie hadden zich al 25 deelnemers aangemeld. Dat enthousiasme is top! Helaas moesten enkelen zich alsnog afmelden omdat ze het bezoek aan Born niet ingepast kregen.


Objectenbibliotheek
Zo ook Frank Houben van Berkvens die door tijdgebrek tijdens de bijeenkomst van 6 oktober 2015, alleen de intro van zijn presentatie over de objectenbibliotheek kon behandelen. Hij liet op het laatste moment weten dat door onvoorziene omstandigheden zijn presentatie helaas niet kon doorgaan.
Jammer, maar het uitgangspunt van de BIMgg is nog altijd het vrijblijvend delen van de aanwezige kennis en ervaring die is opgedaan.
Wij hebben in ieder geval de presentatie van Frank nog tegoed!Augmented Reality & Virtual Reality
door Ramon Smeets van Smeets Bouw.
Ramon wil graag zijn ervaring delen die hij heeft opgedaan bij verschillende projecten. Hij begint zijn verhaal met een korte uitleg wat Augmented (AR) en Virtual Reality (VR) inhoudt en wat de verschillen zijn. Zo wordt bij virtuele realiteit de ervaring van de echte wereld grotendeels vervangen door een ervaring van een gesimuleerde fantasiewereld.
Bij AR daarentegen wordt een extra informatielaag toegevoegd aan de waarneming van de reële wereld. Om dit zelf te ervaren, had hij Ramon Smeets voorbeelden bij zich. Een mooie kans voor de aanwezigen!


De geplande presentie over Pointclouds van Sebastiaan van de Ven van Goudstikker de Vries is verplaatst naar de volgende bijeenkomst in april 2016. 

SPIN
Harold Krijger van Connecting Projects heeft ons verrast met een korte demonstratie van SPIN, dit is een online 'vergaarbak' van informatie die aan elkaar is gekoppeld d.m.v. links en QR-codes.

Hij geeft als voorbeeld een online 3D-model van een gebouw, waar je doorheen kunt lopen. Als je meer informatie wilt van bijvoorbeeld de betonwanden, kun je hierop klikken en de informatie komt tevoorschijn. Denk hierbij aan de naam van de fabrikant en eventuele extra informatie over deze wand.
Als je ter plekke een verbinding met de cloud hebt, is deze informatievoorziening altijd beschikbaar. Dat is een groot voordeel, zo concludeerden  de toehoorders.


Deelname LinkedIn  GebruikersGroep Zuid-Nederland
Het is goed om te zien dat de groep met geïnteresseerden nog steeds groeit. Ook dit maal schoven weer nieuwe deelnemers aan.
Tevens wil ik nog even de
LinkedIn groep onder de aandacht brengen. Meld je aan en gebruik dit platform om informatie te delen. Maar ook als je vragen hebt, wellicht heeft iemand het antwoord.


De volgende bijeenkomst is gepland op
dinsdag 19 april van 09.00 – 12.00 u. in Born
Heb je interesse meld je dan aan via info@satijnplus.nl
ovv: BIM-gebruikersgroep Zuid-Nederland


Onder voorbehoud zullen de volgende onderwerpen aanbod komen:
- Objecten bibliotheek van grof naar fijn door Frank Houben van Berkvens
- Pointclouds door Sebastiaan van de Ven van Goudstikker de Vries
- Circulair BIM door Fred Kloet van Innovatie & Integratie Partner PROCOS Nederland BV en Business Partner ARCHIBUS Inc.


Opdrachtgevers welkom
Met name de presentatie van Fred Kloet is interessant voor onze opdrachtgevers. ARCHIBUS is een onderdeel van een integrale informatiemanagement-oplossing die gaat over BIM voor asset management van Initiatieffase c.q. Programma van Eisen t/m Facility Management!

Van enkele leden hebben wij al de toezegging ontvangen dat zij één van hun opdrachtgevers zullen meenemen. Zij zijn van harte welkom!


Wij kijken er weer naar uit!Sven van Deurzen
BIM Modelleur


BIM Gebruikersgroep Zuid-Nederland; toekomstbestendig

De 3e bijeenkomst alweer, de BIM Gebruikersgroep Zuid Nederland is actief en groeiende!

Een aantal nieuwe mensen is aangeschoven aan onze BIM-tafel in Born, die trouwens goed gevuld is met 30 personen, inclusief een buitenlandse gast. Zijn naam is Adriën Buteneers, lector van Hogeschool PSL uit Diepenbeek. Daardoor vraag ik mij af of de naam BIM gebruikersgroep Zuid Nederland de lading nog dekt.

Onze gebruikersgroep is inmiddels ook opgemerkt door twee architectenbureaus. Met dank aan de BNA. En, last but not least, kunnen we nu ook stellen dat we geen mannenclub meer zijn. Monique Vroomen, welkom!

Als introductie stel ik de, bijna al traditionele vraag, wat men zoal bezighoudt als het om BIM gaat. Hier komen hele interessante onderwerpen uit, waardoor we genoeg gespreksstof hebben voor de komende 10 jaar. 

Onderwijs
Zelf was ik gevraagd een gastcollege te geven voor alle 1e en 4e jaars studenten Bouwkunde van Zuyd Hogeschool. Ik heb hun meegenomen in de wereld die BIM heet. Maurice Dereij van Zuyd geeft aan dat ze vanaf september gestart zijn met het nieuwe onderwijsprogramma BIM voor de 1e jaars. Hij geeft aan dat nu al blijkt dat de studenten in iedere geval niet de belemmerende factor meer zijn. Maurice is erg positief over deze ontwikkelingen.

Ook nu hebben we vanuit onze groep weer een aantal interessante sprekers kunnen porren om hun kennis met ons te delen:

Exploitatiekosten versus BIM
Stefan Janssen van Klictet Advies laat ons zien hoe we op basis van een BIM-model vroegtijdig exploitatiekosten inzichtelijk kunnen maken. Zo kunnen in overleg met de gebruiker vroegtijdig de juiste ontwerpbeslissingen genomen worden.
Cruciaal in dit proces is samenwerking. De partijen moeten het BIM-model op de juiste wijze aanleveren. Andere voorwaarde is dat de opdrachtgever meedenkt. En, zoals we al vaker geconstateerd hebben, is BIMmen voor opdrachtgevers helaas nog een ver van m’n bed show. Daar ligt voor ons nog een uitdaging.

4D-planning = chronisch visualiseren
Daan Heijting van bouwbedrijf Vaessen is geen onbekende van ons. Hij is diegene die de medewerkers van SATIJNplus, destijds nog namens Itannex, BIMmen heeft geleerd. Nadat Daan zich had aangemeld voor deze bijeenkomst waren wij dan ook zo vrij om hem direct te vragen iets te vertellen over 4D-BIM.

Daan laat zien dat het koppelen van een 3D-model aan een planning al heel eenvoudig te realiseren is. Daar zijn geen complexe en dure programma's voor nodig. 4D-BIM is niks anders dan chronologisch visualiseren.

Objecten bibliotheek; van grof naar fijn
Frank Houben van Berkvens wil graag met ons sparren over de opzet van een objecten bibliotheek. Zijn vraag is:
waar moet een objectenbibliotheek aan voldoen om bij te dragen aan een optimale (lean) ketensamenwerking op basis van BIM?

Frank heeft dit als volgt geïllustreerd:

Helaas ontbreekt het aan tijd om hier goed over door te praten. Het enthousiasme van de gebruikersgroep is te groot om 3 onderwerpen binnen 3 uur te behandelen. We besluiten dan ook om de vragen ter overweging mee te nemen, en zullen hier tijdens de volgende BIM-gebruikersgroep op terug komen.

Next time: 
Pointclouds
Sebastiaan van de Ven van Goudstikker de Vries is bereid om de volgende keer iets te vertellen over zijn ervaring met Pointclouds.

Argumented Reality
Ramon Smeets van Smeets Bouw heeft aangegeven dat hij zijn visie over de toekomst van BIM met ons wil delen. De ontwikkelingen van Argumented Reality gaan sneller dan wij denken. Te denken valt aan de Virtual Reality Bril en de Microsoft Hololens.

LinkedIn
Om onze kennisdeling te versterken is er een LinkedIn groep aangemaakt. Word lid, deel jouw kennis en reageer op andere leden. Daar worden we allemaal beter van.

De vervolgbijeenkomst staat gepland op 
woensdag 13 januari a.s. om 09.00 uur in Born. 
Interesse?
Meld je dan aan via info@satijnplus.nl
o.v.v.: BIM gebruikersgroep Zuid-Nederland.

We hebben de ambitie uitgesproken dat iedere deelnemer voor de volgende keer een opdrachtgever mee zal nemen zodat deze ontbrekende groep ook vertegenwoordigd zal zijn in de toekomst.

Succes met jullie BIM-projecten!

Sr.-projectleider | BIM coördinator